વાર્ષિક અહેવાલ
આંકડાકીય માહિતી

આંકડાકીય માહિતી

ક્રમ નં. વિગત લક્ષ્યાંક ૨૦૦૫-૦૬ સિદ્ધિ ૨૦૦૪-૦૫ સિદ્ધિ ૨૦૦૫-૦૬
પશુધન      
ફાર્મમાં રખાતાં ઘેંટાની સંખ્યા ૨૦૦૦ ૪૯૫ ૪૭૨
જન્મની સંખ્યા ૪૦૦ ૧૭૮ ૧૨૦
મરણની સંખ્યા ૨૦૦ ૮૫ ૧૨૮
વાર્ષિક મૃત્યુ ૧૦ ટકા ૪.૯૪ ૬.૧૦
તારવણી ૨૦૦ ૩૧૯ ૫૮
કૃષિ      
ખેડાણ હેઠળની જમીન (એ.ગ્રે.) ૩૨૫ ૨૩૯ ૨૧૩
ઘાસચારાનું ઉત્પાદન (લાખ કિ.ગ્રા.માં) - - -
  લીલો ૯.૦૦ ૫.૦૩ ૩.૪૦
  સૂકો   ૧.૯૩ ૧.૮૪
  અનાજ   ૧.૨૯ ૧.૫૬
ખર્ચ (રૂ. લાખમાં) ૮.૦૦ ૩.૪૮ ૩.૮૮
વિસ્તરણ      
આવરી લેવાયેલ ઘેટાની સંખ્યા
(લાખમાં)
૧૩.૦૦ ૧૭.૪૭ ૧૬.૩૮
૧૦ ઘેટાંને દવા (લાખમાં) ૧૩.૦૦ ૧૩.૪૧ ૧૮.૧૨
૧૧ રસી (લાખમાં) ૧૩.૦૦ ૧૭.૮૦ ૧૫.૧૮
૧૨ સાફ કરવા (લાખમાં) ૩.૯૨ ૯.૯૯ ૯.૨૮
૧૩ મશીનથી ઊન કાપવું (લાખમાં) ૧.૩૦ ૦.૦૫ ૦.૦૩
૧૪ સુધારેલું સંવર્ધન (લાખમાં) ૦.૭૦ ૦.૬૦ ૦.૭૯
૧૫ બેઠક (મીટીંગ) સંખ્યા) ૫૪૫૦ ૫૪૮૮ ૫૮૬૬
૧૬ ઊનની ખરીદીનો જથ્થો
(લાખ કિ.ગ્રા.માં)
૭.૦૦ ૨.૮૮ ૨.૭૭
Go to Navigation