વાર્ષિક અહેવાલ
સંપર્ક

ઓફિસ સરનામું

(ક) વડી કચેરીનું નામ અને સરનામું અઘિકારીશ્રીનુ નામ અને હોદ્દો ફોન નંબર અને મોબાઈલ નંબર
ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ,
ઉધૌગ ભવન, બ્લોક નંબર : ૧૮ , પાંચમો માળ, સેક્ટર -૧૧ , ગાંધીનગર.-૩૮૨૦૧૧.
શ્રી પી .આર.અનિલકુમાર (પી .એસ.ટુ .એમ .ડી. ) ૦૭૯ -૨૩૨૫૪૪૬૨-૬૩
૦૭૯ -૨૩૨૪૬૦૮૩
૦૭૯ - ૨૩૨૩૨૨૧૯
૦૭૯-૨૩૨૨૯૬૫૧(ફેક્સ)
મો.નં.- ૯૯૭૮૪૦૭૭૧૫
(ખ) પ્રાદેશિક કચેરીનું નામ અને સરનામું અઘિકારીશ્રીનુ નામ અને હોદ્દો ફોન નંબર અને મોબાઈલ નંબર
નાયબ મેનેજર (ઊન) ,
ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ , શરુ સેક્શન રોડ, બેડેશ્વર પોસ્ટ,
પો .બો.નંબર-૨૦૦૨ , જામનગર-૩૬૧૦૦૨.
ડો.આર.એમ.યાદવ (ઈ/ચા)
(પશુ ચિકિત્સા અઘિકારી)
૦૨૮૮-૨૭૫૪૪૦૪
મો.નં.-૯૯૭૮૪૦૭૭૧૭
પશુચિકિત્સા અધિકારીશ્રી,
ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ , ૭, જી .આઈ.ડી.સી.એસ્ટેટ , આટકોટ રોડ,
તાલુકો –જસદણ, જિ . રાજકોટ.
જસદણ - -૩૬૦૦૫૦ .
ડો.આર.એમ.યાદવ
(પશુ ચિકિત્સા અઘિકારી)
૦૨૮૨૧-૨૨૧૨૨૮૦(જસદણ)
૦૨૮૨૧-૨૯૨૪૨૧(હિંગાળગઢ)
મો.નં.-૯૯૭૮૪૦૭૭૧૭
નાયબ પશુપાલન નિયામક શ્રી,
ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, ઘનિષ્ટ ઘેટાં વિકાસ ઘટક, પ્લોટ નંબર:- ૨૬૬૭
" સાવિત્રી નિવાસ ”, ઘોઘા સર્ક્લ ,
ભાવનગર-૩૬૫૦૦૧.
ડો.આર.એમ.યાદવ (ઈ/ચા)
(પશુ ચિકિત્સા અઘિકારી)
૦૨૭૮-૨૨૦૫૪૮૨
૦૨૭૮-૨૨૦૧૦૮૮
મો.નં.-૯૯૭૮૪૦૭૭૧૭
નાયબ પશુપાલન નિયામક શ્રી,
ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ , ઘનિષ્ટ ઘેટાં વિકાસ ઘટક, ખાવડા રોડ ,મહિલા આશ્રમની બાજુમાં , ભુજ . -૩૭૦૦૦૧(કચ્છ)
ડો.વાય.ડી.સોલંકી (ઈ/ચા)
(પશુ ચિકિત્સા અઘિકારી)
૦૨૮૩૨-૨૪૪૦૭૬
૦૨૮૩૨-૨૪૪૦૮૬
મો.નં.-૯૯૭૮૪૦૭૭૧૬
પશુચિકિત્સા અધિકારીશ્રી,
ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ , રેમ ડેપો – આસેડા, તાલુકો-ડીસા,
મુ.પો.-આસેડા, -૩૮૫૫૪૦. જિ.-બનાસકાંઠા.
ડો. વાય.ડી.સોલંકી
(પશુ ચિકિત્સા અઘિકારી)
૦૨૭૪૪-૨૫૩૧૧૫
૦૨૭૪૪-૨૫૩૦૩૫
મો.નં.-૯૯૭૮૪૦૭૭૧૬
Name Designation Tele. No. Fax No. Office Address
Dr. M. R. Patel I/C Managing Director

(O) 079-232 32213
(M) 9427462592

(O) 079-232 29651 Block No.18,5th floor,
Udyog Bhavan, Gandhinagar
Shri M. R. Prajapati Statistical Officer (O) 079-23254462/63
(M) 9978407713
(O) 079-232 29651 Block No.18,5th floor,
Udyog Bhavan, Gandhinagar
Dr. R. M. Yadav Farm Manager (O)02821-221228
(M) 99784 07717
Farm Manager, Gujarat Sheep and Wool Development
Corporation Limited, 7,G.I.D.C.Estate,
Udhyog Nagar, Atkot Road, Jasdan-360050
Dist: Rajkot
Shri T. R. Chadderwala I/C General Manager (Marketing ) (O) 0288-2757404
(O) 0288-2754404
(M) 99784 07714
General Manager (Marketing ) Gujarat Sheep and Wool Development Corporation Limited, Saru Section road,
Post Box No:2002, Jamnagar - 361002
Dr.Y. D. Solanki Veterinary Officer (O) 02744-253115
(O) 02744-253035
(M) 99784 07716
Gujarat Sheep and Wool Development Corporation Limited, Ram Depot, At & Post :Aseda Taluko-Deesa , Dist:Banaskantha
Shri P. G. Jadeja I/C Deputy Director of Animal Husbandry (O)02832-244086
(M) 99784 07718
Deputy Director of Animal Husbandry, Intensive Sheep Development Project, Near Mahila Ashram, Aerodramme Rd, Bhuj-Kutch 370001
Shri D. R. Vekariya I/C Deputy Director of Animal Husbandry (O)02744-253 115
(O)02744-253 035
(M) 99784 07719
Deputy Director of Animal Husbandry, Intensive Sheep Development Project, ‘2667’, Savitri Nivas, Ghogha Circle,Bhavnagar 364001
Shri M. L. Dhandhal Extension Officer M) 99784 07720 Gujarat Sheep and Wool Development Corporation Limited, Ram Depot, Post Box No:18, AT & POST Chalala Dist:Amreli
Go to Navigation