વાર્ષિક અહેવાલ
અમારા વિષે

હેતુઓ

  • રાજયમાં ઘેટાંપાલકો ગરીબીની રેખા હેઠળ જીવે છે. જેઓના આર્થિક ઉત્‍થાન માટે ઘેટાંમાંથી મળતી પેદાશોની ગુણવત્તા સુધારી, ઉત્‍પાદનમાં વધારો થાય અને તેના વ્‍યાજબી ભાવ મળે તે દ્રષ્‍ટિકોણને ધ્‍યાને લઇ નિગમનું નીચે મુજબનું વીઝન છે.
  • ઉચ્‍ચ ઓલાદના નર ઘેટાંથી ઓલાદ સુધારણાનો કાર્યક્રમ હાથ ધરવો.
  • ઘેટાંની તંદુરસ્‍તી જળવાય અને ઉત્‍પાદનમાં વધારો થાય તે માટે આરોગ્‍યને લગતી સેવાઓ પુરી પાડવી.
  • ઊન અને ઊનની પેદાશોનું માર્કેટીંગ કરવું જેથી ઘેટાંપાલકોનું શોષણ અટકે અને પેદાશોના વ્‍યાજબી ભાવ મળે.
  • દેશમાં કાર્પેટની બનાવટો માટેની યોગ્‍ય ગુણવત્તાવાળી ઊનના જથ્‍થાની ખાધ છે. જેને ધ્‍યાને લઇ કાર્પેટ યોગ્‍ય ગુણવત્તા ધરાવતી ઊનના ઉત્‍પાદનમાં વધારો કરી દેશની જરૂરીયાત ને પહોંચી વળવા પ્રયત્‍નો કરવા.
Go to Navigation