વાર્ષિક અહેવાલ
અમારા વિષે

મીશન અને લક્ષ્ય

  • ઘેટાં દીઠ ઊનનું ઉત્‍પાદન ૧૨૧૫ ગ્રામથી વધારીને ૧૪૦૦ ગ્રામ કરવું.
  • રાજ્યનું કુલ ઊનનું ઉત્‍પાદન ૩૫.૦૦ લાખ કિ.ગ્રા. સુધી વધારવું.
  • ઊનની ગુણવત્તા ૩૨ માઇક્રોન સુધી સુધારવી.
Go to Navigation