વાર્ષિક અહેવાલ
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

જિલ્લા વિસ્‍તરણ દેખરેખ એકમો - જામનગર જિલ્લો

આ યોજના અંતર્ગત ૧૫ ઘેટાં વિસ્તરણ કેંદ્રો આવેલ છે. સારી ઓલાદના ઘેટાં ઘેટાંપાલકોને વિનામુલ્યે સંવર્ધન માટે ફાળવવામાં આવે છે. ઘેટાં વિસ્તરણ કેંદ્રો ખાતે ઘેટાં પાલકોના ઘેટાંને વિના મુલ્યે કૃમિનાશક દવા પીવડાવવી, રોગ પ્રતિકારક રસીઓ મુકવી, જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો, ઘેટાંને પ્રાથમિક સારવાર પુરી પાડવી, નરઘેટાંનું ખસીકરણ કરવું, ઉનની ગુણવતા ચકાસવા નમુના એકઠા કરી ઉન પૃથ્થ્કરણ પ્રયોગશાળામાં મોકલી આપવા, ઘેટાંમાં રોગચાળાની તપાસ કરવી અને ઘેટાંપાલકોને ઘેટાંના ઉછેર બાબતે સમજ પૂરી પાડવી વિ. પ્રવૃતિઓ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ઘેટાંપાલકો પાસેથી સીધી ઉનની ખરીદી કરી ઘેટાંપાલકોને ઉનના રોકડા નાણાં ચુકવી વ્યાજબી ભાવ આપવામાં આવે છે જેના થકી ઘેટાંપાઅલકોનું ખાનગી વેપારી દ્વારા થતું શોષણ અટકે છે.

Go to Navigation