વાર્ષિક અહેવાલ
સંપર્ક

સંપર્ક

ગુજરાત રાજ્ય ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિ.

સરનામું :

પાંચમો માળ, બ્લોક ૧૮, ઉદ્યોગભવન,
ગાંધીનગર.

ફોન નંબર : 079-232 32213
ફેક્ષ નંબર : 079-232 29651
ઇમેઇલ : gswdc@gujarat.gov.in

લોકેશન

Gujarat State Seep & Wool Development Corporation Limited.
Go to Navigation