વાર્ષિક અહેવાલ
અમારા વિષે

સફળતાઓ

સિદ્ધિઓ નો સાર

અનુ. નં. વસ્તુ લક્ષ્યાંક સિદ્ધિ
૨૦૧૨-૧૩ ૨૦૧૨-૧૩ ૨૦૧૧–૧૨
૧. આરોગ્ય સંભાળ (લાખ માં નં.)
- કૃમિનાશ
- રસીકરણ

૧૫.૦૦
૮.૦૦

૨૨.૪૧
૧૧.૭૭

૧૬.૯૯
૯.૮૭
૨. ફાર્મ્સ ખાતે કૃષિ ઉત્પાદન / રામ ડિપોટ્સ (લાખ કિલો)
- લીલો ઘાસ ચારો
- સુકા ઘાસચારા
- અનાજ

૫.૦૦
૩.૦૦
૧.૦૦

૫.૬૬
૨.૪૦
૦.૯૭

૩.૪૪
૧.૩૮
૧.૦૯
૩. આનુવંશિક સુધારો
- સંવર્ધન રેમ્સ વિતરણ

૧૦૦

૨૦૫

૨૩૧
૪. બજાર હસ્તક્ષેપ
- ઉન ખરીદી (લાખ કિલો)
- ઉન વેચાણ (લાખ કિલો)

૭.૫૦
૭.૦૦

૫.૭૭
૭.૯૧

૬.૬૯
૫.૦૩
૫. ઊની ઉત્પાદનો ની માર્કેટિંગ
- ઊની ઉત્પાદન વેચાણ (રૂ. લાખ માં)૦.૭૧
૬. રોજગાર બનાવટ દ્વારા
- ઉન ગ્રેડિંગ (સંખ્યા)
- ફાર્મ કામગીરી (સંખ્યા)(શ્રમયોગી)૩૨
૩૪
Go to Navigation